Buy Jayaram's Books at PureLifeVision.com

The Thousand Names of Lord Siva

Shiva with the trident

Following are the thousand names of Siva according to the Sivapurana.

Siva
Hara
Mrida
Rudra
Pushkara
Pushpalochana
Arthigamya
Sadachara
Sharva
Shambhu
Maheshvara
Chandrapida
Chandramouli
Vishva
Vishvamareshvara
Vedantasarasandoha
Kapali
Nilalohita
Dhyanadhara
Aparicchedya
Gauribharata
Ganeshvara
Ashtamurti
Vishvamurti
Trivargasvargasadhana
Jnanagamya
Dridaprajna
Devadeva
Trilochana
Vamadeva
Mahadeva
Patu
Parivrida
Drida
Vishvarupa
Virupaksha
Vagisha
Shuchisattama
Sarvapramanasamvadi
Vrishanka
Vrishavahana
Isha
Pinaki
Khatvanga
Chitravesha
Chirantana
Tamohara
Mahayogi
Gupta
Brahma
Dhurjati
Kalakala
Krittivasah
Subhaga
Pranavatmaka
Unnadhra
Purusha
Jushya
Durvasa
Purashasana
Divyayudha
Skandaguru
Parameshthi
Paratpara
Anadimadhyanidhana
Girisha
Girijadhava
Kuverabandhu
Shrikantha
Lokavarnottama
Mridu
Samadhivedya
Kodandi
Nilakantha
Parashvadhi
Vishalaksha
Mrigavyadha
Suresha
Suryatapana
Dharmadhama
Kshamakshetra
Bhagavana
Bhaganetrabhida
Ugra
Pashupati
Tarkshya
Priyabhakta
Parantapa
Datta
Dayakara
Daksha
Karmandi
Kamashasana
Shmashananilaya
Suksha
Shmashanastha
Maheshvara
Lokakarta
Mrigapati
Mahakarta
Mahaushadhi
Uttara
Gopati
Gopta
Jnanagamya
Puratana
Niti
Suniti
Shuddhatma
Soma
Somarata
Sukhi
Somapa
Amritapa
Sunya
Mahatejah
Mahadyuti
Tejomaya
Amritamaya
Annamaya
Sudhapati
Ajatashatru
Aloka
Sambhavya
Havyavahana
Lokakara
Vedakara
Sutrakara
Sanatana
Maharishi
Kapilacharya
Vishvadipti
Vilochana
Pinakapani
Bhudeva
Svastida
Svastikrita
Sudhi
Dhatridhama
Dhamakara
Sarvaga
Sarvagochara
Brahmasrika
Vishvasrika
Sarga
Karnikara
Priya
Kavi
Shakha
Vishakha
Goshakha
Siva
Bhishaka
Anuttama
Gangaplavodaka
Bhavya
Pushkala
Sthapati
Sthira
Vijitatma
Vishayatma
Bhutavahana
Sarathi
Sagana
Ganakaya
Sukirti
Chinnasamshaya
Kamadeva
Kamapala
Bhasmoddhulita-vigraha
Bhasmapriya
Bhasmashayi
Kami
Kanta
Kritagama
Samavarta
Nivritatma
Dharmapunja
Sadashiva
Akalmasha
Chaturvahu
Durvasa
Durasada
Durlabha
Durgama
Durga
Sarvayudhavisharada
Adhyatmayoganilaya
Sutantu
Tantuvardhana
Shubhanga
Lokasaranga
Jagadisha
Janardana
Bhasmashuddhikara
Meru
Ojasvi
Shuddhavigraha
Asadhya
Sadhusadhya
Bhrityamarkatarupadhrika
Hiranyareta
Purana
Ripujivahara
Bala
Mahahrada
Mahagarta
Vyali
Siddhavrindaravandita
Vyaghracharmambara
Mahabhuta
Mahanidhi
Amritasha
Amritavapu
Panchajanya
Prabhanjana
Panchavimshatitattvastha
Parijata
Paravara
Sulabha
Suvrata
Shura
Brahmavedanidhi
Nidhi
Varnashramaguru
Varni
Shatrujita
Shatrutapana
Ashrama
Kshapana
Kshama
Jnanavana
Achaleshvara
Pramanabhuta
Durjneya
Suparna
Vayuvahana
Dhanurdhara
Dhanurveda
Gunarishi
Gunakara
Satyasatyapara
Dina
Dharmaga
Ananda
Dharmasadhana
Anantadrishti
Danda
Damayita
Dama
Abhivadya
Mahamaya
Vishvakarma
Visharada
Vitaraga
Vinitatma
Tapasvi
Bhutabhavana
Unmattavesha
Pracchanna
Jitakama
Ajitapriya
Kalyanaprakriti
Kalpa
Sarvalokaprajapati
Tarasvi
Tavaka
Dhimana
Pradhanaprabhu
Avyaya
Lokapala
Antarhitatma
Kalpadi
Kamalakshana
Vedashastrarthatattvajna
Aniyama
Niyatashraya
Chandra
Surya
Shani
Ketu
Varanga
Vidrumacchavi
Bhaktivashya
Anagha
Parabrahmamrigavanarpana
Adri
Adryalaya
Kanta
Paramatma
Jagadguru
Sarvakarmalaya
Tushta
Mangalya
Mangalavrita
Mahatapa
Drighatapa
Sthavishtha
Sthavira
Dhruva
Aha
Samvatsara
Vyapti
Pramana
Paramatapa
Samvatsarakara
Mantrapratyayakara
Sarvadarshana
Aja
Sarveshvara
Siddha
Mahareta
Mahabala
Yogi
Yogya
Siddhi
Mahateja
Sarvadi
Agraha
Vasu
Vasumana
Satya
Sarvapapahara
Sukirti
Shobhana
Shrimana
Avanmanasagochara
Amritashashvata
Shanta
Vanahasta
Pratapavana
Kamandalundhara
Dhanvi
Vedanga
Vedavita
Muni
Bhrajishnu
Bhojana
Bhokta
Lokanatha
Duradhara
Atindriya
Mahamaya
Sarvavasa
Chatushpatha
Kalayogi
Mahanada
Mahatsaha
Mahabala
Mahabuddhi
Mahavirya
Bhutachari
Purandara
Nishachara
Pretachari
Mahashakti
Mahadyuti
Ahirdeshyavapu
Shrimana
Sarvacharyamanogati
Vahushruta
Niyatatma
Dhruva
Adhruva
Sarvashaska
Ojastejodyutidhara
Nartaka
Nrityapriya
Nrityanitya
Prakashatma
Prakashaka
Spashtakshara
Budha
Mantra
Samana
Sarasamplava
Yugadikrida
Yugavarta
Gambhira
Vrishavahana
Ishta
Vishishta
Shishteshta
Shalabha
Sharabha
Dhanu
Tirtharupa
Tirthanama
Tirthadrishya
Stuta
Arthada
Apamnidhi
Adhishthana
Vijaya
Jayakalavita
Pratishthita
Pramanajna
Hiranyakavacha
Hari
Vimlochana
Suragana
Vidyesha
Vindusamshraya
Balarupa
Vikarta
Balaunmatta
Gahana
Guha
Karana
Karta
Sarvabandhavimochana
Vyavasaya
Vyavasthana
Sthanada
Jagadadija
Garuda
Lalita
Abheda
Bhavatmatmasamsthita
Vireshvara
Virabhadra
Virasanavidhi
Virata
Virachudamani
Vetta
Tivrananda
Nadidhara
Ajnadhara
Trishuli
Shipivishta
Sivalaya
Balakhilya
Mahachapa
Tigmamshu
Badhira
Khaga
Adhirama
Susharana
Subrahmanya
Sudhapati
Maghavana
Kushika
Gaumana
Virama
Sarvasadhana
Lalataksha
Vishvadeha
Sara
Samsarachakrabhrita
Amoghadanda
Madhyastha
Hiranya
Brahmavarchasi
Paramartha
Para
Mayi
Shambara
Vyaghralochana
Ruchi
Virinchi
Svarbandhu
Vachaspati
Aharpati
Ravi
Virochana
Skanda
Shasta
Vaivasvata
Yama
Yukti
Unnatakirti
Sanuraga
Paranjaya
Kailashadhipati
Kanta
Savita
Ravilochana
Vidvattama
Vitabhaya
Vishvabharata
Anivarita
Nitya
Niyatakalyana
Punyashravanakirtana
Durashrava
Vishvasaha
Dhyeya
Duhsvapnanashana
Uttarana
Dushkritiha
Vijneya
Duhsaha
Bhava
Anadi
Bhurbhuvakshi
Kiriti
Ruchirangada
Janana
Janajanmadi
Pritimana
Nitimana
Dhava
Vasishtha
Kashyapa
Bhanu
Bhima
Bhimaparakrama
Pranava
Satpatchachara
Mahakasha
Mahaghana
Janmadhipa
Mahadeva
Sakalagamaparaga
Tattva
Tattavit
Ekatma
Vibhu
Vishvavibhushana
Rishi
Brahmana
Aishvaryajanmamrityujaratiga
Panchayajnasamutpatti
Vishvesha
Vimalodaya
Atmayoni
Anadyanta
Vatsala
Bhaktalokadhrika
Gayatrivallabha
Pramshu
Vishvavasa
Prabhakara
Shishu
Girirata
Samrata
Sushena
Surashatruha
Amogha
Arishtanemi
Kumuda
Vigatajvara
Svayamjyoti
Tanujyoti
Achanchala
Atmajyoti
Pingala
Kapilashmashru
Bhalanetra
Trayitanu
Jnanaskandamahaniti
Vishvutpatti
Upaplava
Bhaga
Vivasvana
Aditya
Yogapara
Divaspati
Kalyanagunanama
Papaha
Punyadarshana
Udarakirti
Udyogi
Sadyogi
Sadasanmaya
Nakshatramali
Nakesha
Svadhishthanapadashraya
Pavitra
Papahari
Manipura
Nabhogati
Hrit
Pundarikasina
Shatru
Shranta
Vrishakapi
Ushna
Grihapati
Krishna
Paramartha
Anarthanashana
Adharmashatru
Ajneya
Purohita
Purushrita
Brahmagarbha
Vrihadgarbha
Dharmadhenu
Dhanagama
Jagaddhitaishi
Sugata
Kumara
Kushalagama
Hiranyavarna
Jyotishmana
Nanabhutarata
Dhvani
Araga
Niyamadhyaksha
Vishvamitra
Dhaneshvara
Brahmajyoti
Vasudhama
Mahajyotianuttama
Matamaha
Matarishva
Nabhasvana
Nagaharadhrika
Pulastya
Pulaha
Agastya
Jatukarnya
Parashara
Niravarananirvara
Vairanchya
Vishtarashrava
Atmabhu
Aniruddha
Atri
Jnanamurti
Mahayasha
Lokaviragrani
Vira
Chanda
Satyaparakrama
Vyalakalpa
Mahakalpa
Kalpavriksha
Kaladhara
Alankarishnu
Achala
Ruchishnu
Vikramonnata
Ayuhshabdapati
Vegi
Plavana
Shikhisarathi
Asamsrishta
Atithi
Shatrupreamathi
Padapashana
Vasushrava
Pratapa
Havyavaha
Vishvabhojana
Japaya
Jaradishamana
Lohitatma
Tanunapata
Vrihadashva
Nabhoyoni
Supratika
Tamasraha
Nidagha
Tapana
Megha
Svaksha
Parapuranjaya
Sukhanila
Sunishpanna
Surabhi
Shishiratmaka
Vasanta
Madhava
Grishma
Nabhasya
Vijavahana
Angira
Guru
Atreya
Vimala
Vishvavahana
Pavana
Sumati
Vidvana
Travidya
Naravahana
Manobuddhi
Ahamkara
Kshetrajna
Kshetrapalaka
Jamadagni
Balanidhi
Vigala
Vishvagalava
Aghora
Anuttara
Yajna
Shreya
Nihshreyahpatha
Shaila
Gaganakundabha
Danavari
Arindama
Rajanijanaka
Charuvishaiya
Lokakalpadhrika
Chaturveda
Chaturbhava
Chatura
Chaturapriya
Amlaya
Samamlaya
Tirthavedashivalaya
Vahurupa
Maharupa
Sarvarupa
Charachara
Nyayanirmayaka
Nyayi
Nyayagamya
Nirantara
Sahasramariddha
Devendra
Sarvashastraprabhanjana
Munda
Virupa
Vikranta
Dandi
Danta
Gunottama
Pingalaksha
Janadhyaksha
Nilagriva
Niramaya
Sahasravahu
Sarvesha
Sharanya
Sarvalokadhrika
Padmasana
Paramjyoti
Parampara
Paramsala
Padmagarbha
Mahagarbha
Vishvagarbha
Vichakshana
Characharajna
Varada
Varesha
Mahabala
Devasuraguru
Deva
Devasuramahashraya
Devadideva
Devagni
Devagnisukhada
Prabhu
Devasureshvara
Divya
Devasuramaheshvara
Devadevamaya
Achintya
Devadevatmasambhava
Sadyoni
Asuravyaghra
Devasimha
Divakara
Vibudhagravara
Shreshtha
Sarvadevottamottama
Sivajnanarata
Shrimana
Shikhi-shriparvatapriya
Vajrahasta
Siddhakhadgi
Narasimhanipatana
Brahmachari
Lokachari
Dharmachari
Dhanadhipa
Nandi
Nandishvara
Ananta
Nagnavratadhara
Shuchi
Lingadhyaksha
Suradhyaksha
Yogadhyaksha
Yugavaha
Svadharma
Svargata
Svargakhara
Svaramayasvana
Vanadhyaksha
Vijakarta
Dharmakrita
Dharmasambhava
Dambha
Alobha
Arthavita
Shambhu
Sarvabhutamaheshvara
Shmashananilaya
Tryksha
Setu
Apratimakriti
Lokottaras-putaloka
Trymbaka
Nagabhushana
Andhakari
Makhadveshi
Vishnukandharapatana
Hinadosha
Akshayaguna
Dakshari
Pushadantabhit
Dhurjati
Khandaparashu
Sakala
Nishkala
Anagha
Akala
Sakaladhara
Pandurabha
Mrida
Nata
Purna
Purayita
Punya
Sukumara
Sulochana
Samagayapriya
Akrura
Punyakirti
Anamaya
Manojava
Tirthakara
Jatila
Jiviteshvara
Jivitantakara
Nitya
Vasureta
Vasuprada
Sadgati
Satkriti
Siddhi
Sajjati
Kalakantaka
Kaladhara
Mahakala
Bhutasatyaparayana
Lokalavanyakarta
Lokottarasukhalaya
Chandrasanjivana
Shasta
Lokaguda
Mahadhipa
Lokabandhu
Lokanatha
Kritajna
Krittibhushana
Anapaya
Akshara
Kantha
Sarvashastrabhudvara
Tejomaya
Dyutidhara
Lokagrani
Anu
Shuchismita
Prasamnyatma
Durjjeya
Duratikrama
Jyotirmaya
Jagannatha
Nirakara
Jaleshvara
Tumbavina
Mahakopa
Vishoka
Shokanashana
Trilokapa
Trilokesha
Sarvashuddhi
Adhokshaja
Avyaktalakshana
Deva
Vyaktavyakta
Vishampati
Varashila
Varaguna
Saramanadhana
Maya
Brahma
Vishnu
Prajapati
Hamsa
Hamsagati
Vaya
Vedha
Vidhata
Dhata
Srashta
Harta
Chaturmukha
Kailasashikharavasi
Sarvavasi
Sadagati
Hiranyagarbha
Druhina
Bhutapala
Bhupati
Sadyogi
Yogavit
Yogi
Varada
Brahmanapriya
Devapriya
Devanatha
Devajna
Devachintaka
Vishamaksha
Vishalaksha
Vrishada
Vrishavardhana
Nirmama
Nirahamkara
Nirmoha
Nirupadrava
Darpaha
Darpada
Dripta
Sarvabhutaparivartaka
Sahasrajit
Sahasrarchi
Prabhava
Snigddhaprakritidakshina
Bhutabhavyabhavannatha
Bhutinashana
Artha
Anartha
Mahakosha
Parakaiyaikapandita
Nishkantaka
Kritananda
Nirvyaja
Vyajamardana
Sattvavana
Sattvika
Satyakirti
Snehakritagama
Akampita
Gunagrahi
Naikatma
Naikakarmakrita
Suprita
Sumukha
Suksha
Sukara
Dakshinanila
Nandiskandhadhara
Dhurya
Prakata
Pritivardhana
Aparajita
Sarvasattva
Govinda
Adhrita
Sattvavahana
Svadhrita
Siddha
Putamurti
Yashodhana
Varahabhringadhrika
Bhringi
Balavana
Ekanayaka
Shrutiprakasha
Shrutimana
Ekabandhu
Anekakrita
Shrivatsalashivarambha
Shantabhadra
Sama
Yasha
Bhushaya
Bhushana
Bhuti
Bhutakrita
Bhutabhavana
Akampa
Bhaktikaya
Kalaha
Nilalohita
Satyavrata
Mahatyagi
Nityashantiparayana
Pararthavritti
Vibikshu
Visharada
Shubhada
Shubhakarta
Shubhanama
Shubha
Anarthita
Aguna
Sakshi
Akarta.Additional Resources

Note: The following links are mostly third party links. When you click on them, you may leave the website or the links may open in a new window.

Related Links

108 Names and Salutations to Lord Shiva

Shiva Aparadha Kshamapana Stotram, A Prayer Seeking The Forgiveness Of Shiva

Ardha Nareeswara Ashtakam

Bilwashtakam - A Prayer To Lord Siva With Bilwa Leaves

A Prayer To Siva - Chandrasekharashtakam

A Prayer To Lord Chidambara - Chidambareswara Stotram

Daridraya Dahana Shiva Stotram - A Prayer to Shiva To End Poverty

Prayers and Slokas Addressed To Lord Shiva

A Prayer to Worship Kalabhairava

Lalitha Sahasranamam: The Thousand Names of Sri Lalitha

Lingashtakam - A Prayer To Sivalingam

Shiva Nama Malyashtakam - A Prayer Extolling The Virtues Of Lord Siva

Shiva Mangalashtakam A Prayer Of Auspiciousness

Margabandhu Stotram - A Prayer To Lord Siva To Show The Right Path

Maha Mrityunjaya Stotram - A Prayer To Lord Siva For Victory Over Death

Nathopadesa Stotram - A Prayer That Teaches The Devotees

Shiva Panchakshara Stotram - A Prayer On The Five Names Of Shiva

Parameshwara Stotram - A Prayer To Lord The Supreme Lord Of The Universe

Pasupathyashtakam - A Prayer To The Lord Of The Beings

Pradosha Mahatmyam - From Shiva Puranam

Shiva Raksha Stotram - A Prayer Seeking Siva's Protection

Satha Rudriyam or Sri Rudram

Shiva Sadakshara Stotram

Sadasivashtakam - Prayer To Siva As Sundareswar

Shiva Sahasra Namam - Thousand Names of Lord Shiva from Mahabharata

Samkarashtakam - A Prayer To Lord Samkara

Sasakti Shiva Navakam Nine Stanzas Extolling The Power Of Shiva

Shiva Mahimah Stotram, A Prayer On The Miraculous Powers Of Shiva

Shivashtakam, A Prayer To Lord Siva

Shiv Chalisa - Forty Stanzas On Shiva in Hindi

Veda Sara Shiva Sthavam, Prayer To The Lord Of The Vedas

Sri Viswanatha Suprabathashtakam

Shiva Thandava Stotram - A Prayer Offered While Doing Tandava Dance

Thiruvempavai, A Penance Observed By Unmarried Girls

The Thousand Names of Lord Siva

Vaidyanatha Ashtakam, A Prayer Addressed To The Lord Of Physicians

Vaidyanatha Namaskaram, Salutations To The Lord Of Physicians

 

Translate the Page