Lord Shiva

The Thousand Names of Lord Siva


Following are the thousand names of Lord Siva according to the Sivapurana.


 1. Siva
 2. Hara
 3. Mrida
 4. Rudra
 5. Pushkara
 6. Pushpalochana
 7. Arthigamya
 8. Sadachara
 9. Sharva
 10. Shambhu
 11. Maheshvara
 12. Chandrapida
 13. Chandramouli
 14. Vishva
 15. Vishvamareshvara
 16. Vedantasarasandoha
 17. Kapali
 18. Nilalohita
 19. Dhyanadhara
 20. Aparicchedya
 21. Gauribharata
 22. Ganeshvara
 23. Ashtamurti
 24. Vishvamurti
 25. Trivargasvargasadhana
 26. Jnanagamya
 27. Dridaprajna
 28. Devadeva
 29. Trilochana
 30. Vamadeva
 31. Mahadeva
 32. Patu
 33. Parivrida
 34. Drida
 35. Vishvarupa
 36. Virupaksha
 37. Vagisha
 38. Shuchisattama
 39. Sarvapramanasamvadi
 40. Vrishanka
 41. Vrishavahana
 42. Isha
 43. Pinaki
 44. Khatvanga
 45. Chitravesha
 46. Chirantana
 47. Tamohara
 48. Mahayogi
 49. Gupta
 50. Brahma
 51. Dhurjati
 52. Kalakala
 53. Krittivasah
 54. Subhaga
 55. Pranavatmaka
 56. Unnadhra
 57. Purusha
 58. Jushya
 59. Durvasa
 60. Purashasana
 61. Divyayudha
 62. Skandaguru
 63. Parameshthi
 64. Paratpara
 65. Anadimadhyanidhana
 66. Girisha
 67. Girijadhava
 68. Kuverabandhu
 69. Shrikantha
 70. Lokavarnottama
 71. Mridu
 72. Samadhivedya
 73. Kodandi
 74. Nilakantha
 75. Parashvadhi
 76. Vishalaksha
 77. Mrigavyadha
 78. Suresha
 79. Suryatapana
 80. Dharmadhama
 81. Kshamakshetra
 82. Bhagavana
 83. Bhaganetrabhida
 84. Ugra
 85. Pashupati
 86. Tarkshya
 87. Priyabhakta
 88. Parantapa
 89. Datta
 90. Dayakara
 91. Daksha
 92. Karmandi
 93. Kamashasana
 94. Shmashananilaya
 95. Suksha
 96. Shmashanastha
 97. Maheshvara
 98. Lokakarta
 99. Mrigapati
 100. Mahakarta
 101. Mahaushadhi
 102. Uttara
 103. Gopati
 104. Gopta
 105. Jnanagamya
 106. Puratana
 107. Niti
 108. Suniti
 109. Shuddhatma
 110. Soma
 111. Somarata
 112. Sukhi
 113. Somapa
 114. Amritapa
 115. Sunya
 116. Mahatejah
 117. Mahadyuti
 118. Tejomaya
 119. Amritamaya
 120. Annamaya
 121. Sudhapati
 122. Ajatashatru
 123. Aloka
 124. Sambhavya
 125. Havyavahana
 126. Lokakara
 127. Vedakara
 128. Sutrakara
 129. Sanatana
 130. Maharishi
 131. Kapilacharya
 132. Vishvadipti
 133. Vilochana
 134. Pinakapani
 135. Bhudeva
 136. Svastida
 137. Svastikrita
 138. Sudhi
 139. Dhatridhama
 140. Dhamakara
 141. Sarvaga
 142. Sarvagochara
 143. Brahmasrika
 144. Vishvasrika
 145. Sarga
 146. Karnikara
 147. Priya
 148. Kavi
 149. Shakha
 150. Vishakha
 151. Goshakha
 152. Siva
 153. Bhishaka
 154. Anuttama
 155. Gangaplavodaka
 156. Bhavya
 157. Pushkala
 158. Sthapati
 159. Sthira
 160. Vijitatma
 161. Vishayatma
 162. Bhutavahana
 163. Sarathi
 164. Sagana
 165. Ganakaya
 166. Sukirti
 167. Chinnasamshaya
 168. Kamadeva
 169. Kamapala
 170. Bhasmoddhulita-vigraha
 171. Bhasmapriya
 172. Bhasmashayi
 173. Kami
 174. Kanta
 175. Kritagama
 176. Samavarta
 177. Nivritatma
 178. Dharmapunja
 179. Sadashiva
 180. Akalmasha
 181. Chaturvahu
 182. Durvasa
 183. Durasada
 184. Durlabha
 185. Durgama
 186. Durga
 187. Sarvayudhavisharada
 188. Adhyatmayoganilaya
 189. Sutantu
 190. Tantuvardhana
 191. Shubhanga
 192. Lokasaranga
 193. Jagadisha
 194. Janardana
 195. Bhasmashuddhikara
 196. Meru
 197. Ojasvi
 198. Shuddhavigraha
 199. Asadhya
 200. Sadhusadhya
 201. Bhrityamarkatarupadhrika
 202. Hiranyareta
 203. Purana
 204. Ripujivahara
 205. Bala
 206. Mahahrada
 207. Mahagarta
 208. Vyali
 209. Siddhavrindaravandita
 210. Vyaghracharmambara
 211. Mahabhuta
 212. Mahanidhi
 213. Amritasha
 214. Amritavapu
 215. Panchajanya
 216. Prabhanjana
 217. Panchavimshatitattvastha
 218. Parijata
 219. Paravara
 220. Sulabha
 221. Suvrata
 222. Shura
 223. Brahmavedanidhi
 224. Nidhi
 225. Varnashramaguru
 226. Varni
 227. Shatrujita
 228. Shatrutapana
 229. Ashrama
 230. Kshapana
 231. Kshama
 232. Jnanavana
 233. Achaleshvara
 234. Pramanabhuta
 235. Durjneya
 236. Suparna
 237. Vayuvahana
 238. Dhanurdhara
 239. Dhanurveda
 240. Gunarishi
 241. Gunakara
 242. Satyasatyapara
 243. Dina
 244. Dharmaga
 245. Ananda
 246. Dharmasadhana
 247. Anantadrishti
 248. Danda
 249. Damayita
 250. Dama
 1. Abhivadya
 2. Mahamaya
 3. Vishvakarma
 4. Visharada
 5. Vitaraga
 6. Vinitatma
 7. Tapasvi
 8. Bhutabhavana
 9. Unmattavesha
 10. Pracchanna
 11. Jitakama
 12. Ajitapriya
 13. Kalyanaprakriti
 14. Kalpa
 15. Sarvalokaprajapati
 16. Tarasvi
 17. Tavaka
 18. Dhimana
 19. Pradhanaprabhu
 20. Avyaya
 21. Lokapala
 22. Antarhitatma
 23. Kalpadi
 24. Kamalakshana
 25. Vedashastrarthatattvajna
 26. Aniyama
 27. Niyatashraya
 28. Chandra
 29. Surya
 30. Shani
 31. Ketu
 32. Varanga
 33. Vidrumacchavi
 34. Bhaktivashya
 35. Anagha
 36. Parabrahmamrigavanarpana
 37. Adri
 38. Adryalaya
 39. Kanta
 40. Paramatma
 41. Jagadguru
 42. Sarvakarmalaya
 43. Tushta
 44. Mangalya
 45. Mangalavrita
 46. Mahatapa
 47. Drighatapa
 48. Sthavishtha
 49. Sthavira
 50. Dhruva
 51. Aha
 52. Samvatsara
 53. Vyapti
 54. Pramana
 55. Paramatapa
 56. Samvatsarakara
 57. Mantrapratyayakara
 58. Sarvadarshana
 59. Aja
 60. Sarveshvara
 61. Siddha
 62. Mahareta
 63. Mahabala
 64. Yogi
 65. Yogya
 66. Siddhi
 67. Mahateja
 68. Sarvadi
 69. Agraha
 70. Vasu
 71. Vasumana
 72. Satya
 73. Sarvapapahara
 74. Sukirti
 75. Shobhana
 76. Shrimana
 77. Avanmanasagochara
 78. Amritashashvata
 79. Shanta
 80. Vanahasta
 81. Pratapavana
 82. Kamandalundhara
 83. Dhanvi
 84. Vedanga
 85. Vedavita
 86. Muni
 87. Bhrajishnu
 88. Bhojana
 89. Bhokta
 90. Lokanatha
 91. Duradhara
 92. Atindriya
 93. Mahamaya
 94. Sarvavasa
 95. Chatushpatha
 96. Kalayogi
 97. Mahanada
 98. Mahatsaha
 99. Mahabala
 100. Mahabuddhi
 101. Mahavirya
 102. Bhutachari
 103. Purandara
 104. Nishachara
 105. Pretachari
 106. Mahashakti
 107. Mahadyuti
 108. Ahirdeshyavapu
 109. Shrimana
 110. Sarvacharyamanogati
 111. Vahushruta
 112. Niyatatma
 113. Dhruva
 114. Adhruva
 115. Sarvashaska
 116. Ojastejodyutidhara
 117. Nartaka
 118. Nrityapriya
 119. Nrityanitya
 120. Prakashatma
 121. Prakashaka
 122. Spashtakshara
 123. Budha
 124. Mantra
 125. Samana
 126. Sarasamplava
 127. Yugadikrida
 128. Yugavarta
 129. Gambhira
 130. Vrishavahana
 131. Ishta
 132. Vishishta
 133. Shishteshta
 134. Shalabha
 135. Sharabha
 136. Dhanu
 137. Tirtharupa
 138. Tirthanama
 139. Tirthadrishya
 140. Stuta
 141. Arthada
 142. Apamnidhi
 143. Adhishthana
 144. Vijaya
 145. Jayakalavita
 146. Pratishthita
 147. Pramanajna
 148. Hiranyakavacha
 149. Hari
 150. Vimlochana
 151. Suragana
 152. Vidyesha
 153. Vindusamshraya
 154. Balarupa
 155. Vikarta
 156. Balaunmatta
 157. Gahana
 158. Guha
 159. Karana
 160. Karta
 161. Sarvabandhavimochana
 162. Vyavasaya
 163. Vyavasthana
 164. Sthanada
 165. Jagadadija
 166. Garuda
 167. Lalita
 168. Abheda
 169. Bhavatmatmasamsthita
 170. Vireshvara
 171. Virabhadra
 172. Virasanavidhi
 173. Virata
 174. Virachudamani
 175. Vetta
 176. Tivrananda
 177. Nadidhara
 178. Ajnadhara
 179. Trishuli
 180. Shipivishta
 181. Sivalaya
 182. Balakhilya
 183. Mahachapa
 184. Tigmamshu
 185. Badhira
 186. Khaga
 187. Adhirama
 188. Susharana
 189. Subrahmanya
 190. Sudhapati
 191. Maghavana
 192. Kushika
 193. Gaumana
 194. Virama
 195. Sarvasadhana
 196. Lalataksha
 197. Vishvadeha
 198. Sara
 199. Samsarachakrabhrita
 200. Amoghadanda
 201. Madhyastha
 202. Hiranya
 203. Brahmavarchasi
 204. Paramartha
 205. Para
 206. Mayi
 207. Shambara
 208. Vyaghralochana
 209. Ruchi
 210. Virinchi
 211. Svarbandhu
 212. Vachaspati
 213. Aharpati
 214. Ravi
 215. Virochana
 216. Skanda
 217. Shasta
 218. Vaivasvata
 219. Yama
 220. Yukti
 221. Unnatakirti
 222. Sanuraga
 223. Paranjaya
 224. Kailashadhipati
 225. Kanta
 226. Savita
 227. Ravilochana
 228. Vidvattama
 229. Vitabhaya
 230. Vishvabharata
 231. Anivarita
 232. Nitya
 233. Niyatakalyana
 234. Punyashravanakirtana
 235. Durashrava
 236. Vishvasaha
 237. Dhyeya
 238. Duhsvapnanashana
 239. Uttarana
 240. Dushkritiha
 241. Vijneya
 242. Duhsaha
 243. Bhava
 244. Anadi
 245. Bhurbhuvakshi
 246. Kiriti
 247. Ruchirangada
 248. Janana
 249. Janajanmadi
 250. Pritimana
 1. Nitimana
 2. Dhava
 3. Vasishtha
 4. Kashyapa
 5. Bhanu
 6. Bhima
 7. Bhimaparakrama
 8. Pranava
 9. Satpatchachara
 10. Mahakasha
 11. Mahaghana
 12. Janmadhipa
 13. Mahadeva
 14. Sakalagamaparaga
 15. Tattva
 16. Tattavit
 17. Ekatma
 18. Vibhu
 19. Vishvavibhushana
 20. Rishi
 21. Brahmana
 22. Aishvaryajanmamrityujaratiga
 23. Panchayajnasamutpatti
 24. Vishvesha
 25. Vimalodaya
 26. Atmayoni
 27. Anadyanta
 28. Vatsala
 29. Bhaktalokadhrika
 30. Gayatrivallabha
 31. Pramshu
 32. Vishvavasa
 33. Prabhakara
 34. Shishu
 35. Girirata
 36. Samrata
 37. Sushena
 38. Surashatruha
 39. Amogha
 40. Arishtanemi
 41. Kumuda
 42. Vigatajvara
 43. Svayamjyoti
 44. Tanujyoti
 45. Achanchala
 46. Atmajyoti
 47. Pingala
 48. Kapilashmashru
 49. Bhalanetra
 50. Trayitanu
 51. Jnanaskandamahaniti
 52. Vishvutpatti
 53. Upaplava
 54. Bhaga
 55. Vivasvana
 56. Aditya
 57. Yogapara
 58. Divaspati
 59. Kalyanagunanama
 60. Papaha
 61. Punyadarshana
 62. Udarakirti
 63. Udyogi
 64. Sadyogi
 65. Sadasanmaya
 66. Nakshatramali
 67. Nakesha
 68. Svadhishthanapadashraya
 69. Pavitra
 70. Papahari
 71. Manipura
 72. Nabhogati
 73. Hrit
 74. Pundarikasina
 75. Shatru
 76. Shranta
 77. Vrishakapi
 78. Ushna
 79. Grihapati
 80. Krishna
 81. Paramartha
 82. Anarthanashana
 83. Adharmashatru
 84. Ajneya
 85. Purohita
 86. Purushrita
 87. Brahmagarbha
 88. Vrihadgarbha
 89. Dharmadhenu
 90. Dhanagama
 91. Jagaddhitaishi
 92. Sugata
 93. Kumara
 94. Kushalagama
 95. Hiranyavarna
 96. Jyotishmana
 97. Nanabhutarata
 98. Dhvani
 99. Araga
 100. Niyamadhyaksha
 101. Vishvamitra
 102. Dhaneshvara
 103. Brahmajyoti
 104. Vasudhama
 105. Mahajyotianuttama
 106. Matamaha
 107. Matarishva
 108. Nabhasvana
 109. Nagaharadhrika
 110. Pulastya
 111. Pulaha
 112. Agastya
 113. Jatukarnya
 114. Parashara
 115. Niravarananirvara
 116. Vairanchya
 117. Vishtarashrava
 118. Atmabhu
 119. Aniruddha
 120. Atri
 121. Jnanamurti
 122. Mahayasha
 123. Lokaviragrani
 124. Vira
 125. Chanda
 126. Satyaparakrama
 127. Vyalakalpa
 128. Mahakalpa
 129. Kalpavriksha
 130. Kaladhara
 131. Alankarishnu
 132. Achala
 133. Ruchishnu
 134. Vikramonnata
 135. Ayuhshabdapati
 136. Vegi
 137. Plavana
 138. Shikhisarathi
 139. Asamsrishta
 140. Atithi
 141. Shatrupreamathi
 142. Padapashana
 143. Vasushrava
 144. Pratapa
 145. Havyavaha
 146. Vishvabhojana
 147. Japaya
 148. Jaradishamana
 149. Lohitatma
 150. Tanunapata
 151. Vrihadashva
 152. Nabhoyoni
 153. Supratika
 154. Tamasraha
 155. Nidagha
 156. Tapana
 157. Megha
 158. Svaksha
 159. Parapuranjaya
 160. Sukhanila
 161. Sunishpanna
 162. Surabhi
 163. Shishiratmaka
 164. Vasanta
 165. Madhava
 166. Grishma
 167. Nabhasya
 168. Vijavahana
 169. Angira
 170. Guru
 171. Atreya
 172. Vimala
 173. Vishvavahana
 174. Pavana
 175. Sumati
 176. Vidvana
 177. Travidya
 178. Naravahana
 179. Manobuddhi
 180. Ahamkara
 181. Kshetrajna
 182. Kshetrapalaka
 183. Jamadagni
 184. Balanidhi
 185. Vigala
 186. Vishvagalava
 187. Aghora
 188. Anuttara
 189. Yajna
 190. Shreya
 191. Nihshreyahpatha
 192. Shaila
 193. Gaganakundabha
 194. Danavari
 195. Arindama
 196. Rajanijanaka
 197. Charuvishaiya
 198. Lokakalpadhrika
 199. Chaturveda
 200. Chaturbhava
 201. Chatura
 202. Chaturapriya
 203. Amlaya
 204. Samamlaya
 205. Tirthavedashivalaya
 206. Vahurupa
 207. Maharupa
 208. Sarvarupa
 209. Charachara
 210. Nyayanirmayaka
 211. Nyayi
 212. Nyayagamya
 213. Nirantara
 214. Sahasramariddha
 215. Devendra
 216. Sarvashastraprabhanjana
 217. Munda
 218. Virupa
 219. Vikranta
 220. Dandi
 221. Danta
 222. Gunottama
 223. Pingalaksha
 224. Janadhyaksha
 225. Nilagriva
 226. Niramaya
 227. Sahasravahu
 228. Sarvesha
 229. Sharanya
 230. Sarvalokadhrika
 231. Padmasana
 232. Paramjyoti
 233. Parampara
 234. Paramsala
 235. Padmagarbha
 236. Mahagarbha
 237. Vishvagarbha
 238. Vichakshana
 239. Characharajna
 240. Varada
 241. Varesha
 242. Mahabala
 243. Devasuraguru
 244. Deva
 245. Devasuramahashraya
 246. Devadideva
 247. Devagni
 248. Devagnisukhada
 249. Prabhu
 250. Devasureshvara
 1. Divya
 2. Devasuramaheshvara
 3. Devadevamaya
 4. Achintya
 5. Devadevatmasambhava
 6. Sadyoni
 7. Asuravyaghra
 8. Devasimha
 9. Divakara
 10. Vibudhagravara
 11. Shreshtha
 12. Sarvadevottamottama
 13. Sivajnanarata
 14. Shrimana
 15. Shikhi-shriparvatapriya
 16. Vajrahasta
 17. Siddhakhadgi
 18. Narasimhanipatana
 19. Brahmachari
 20. Lokachari
 21. Dharmachari
 22. Dhanadhipa
 23. Nandi
 24. Nandishvara
 25. Ananta
 26. Nagnavratadhara
 27. Shuchi
 28. Lingadhyaksha
 29. Suradhyaksha
 30. Yogadhyaksha
 31. Yugavaha
 32. Svadharma
 33. Svargata
 34. Svargakhara
 35. Svaramayasvana
 36. Vanadhyaksha
 37. Vijakarta
 38. Dharmakrita
 39. Dharmasambhava
 40. Dambha
 41. Alobha
 42. Arthavita
 43. Shambhu
 44. Sarvabhutamaheshvara
 45. Shmashananilaya
 46. Tryksha
 47. Setu
 48. Apratimakriti
 49. Lokottaras-putaloka
 50. Trymbaka
 51. Nagabhushana
 52. Andhakari
 53. Makhadveshi
 54. Vishnukandharapatana
 55. Hinadosha
 56. Akshayaguna
 57. Dakshari
 58. Pushadantabhit
 59. Dhurjati
 60. Khandaparashu
 61. Sakala
 62. Nishkala
 63. Anagha
 64. Akala
 65. Sakaladhara
 66. Pandurabha
 67. Mrida
 68. Nata
 69. Purna
 70. Purayita
 71. Punya
 72. Sukumara
 73. Sulochana
 74. Samagayapriya
 75. Akrura
 76. Punyakirti
 77. Anamaya
 78. Manojava
 79. Tirthakara
 80. Jatila
 81. Jiviteshvara
 82. Jivitantakara
 83. Nitya
 84. Vasureta
 85. Vasuprada
 86. Sadgati
 87. Satkriti
 88. Siddhi
 89. Sajjati
 90. Kalakantaka
 91. Kaladhara
 92. Mahakala
 93. Bhutasatyaparayana
 94. Lokalavanyakarta
 95. Lokottarasukhalaya
 96. Chandrasanjivana
 97. Shasta
 98. Lokaguda
 99. Mahadhipa
 100. Lokabandhu
 101. Lokanatha
 102. Kritajna
 103. Krittibhushana
 104. Anapaya
 105. Akshara
 106. Kantha
 107. Sarvashastrabhudvara
 108. Tejomaya
 109. Dyutidhara
 110. Lokagrani
 111. Anu
 112. Shuchismita
 113. Prasamnyatma
 114. Durjjeya
 115. Duratikrama
 116. Jyotirmaya
 117. Jagannatha
 118. Nirakara
 119. Jaleshvara
 120. Tumbavina
 121. Mahakopa
 122. Vishoka
 123. Shokanashana
 124. Trilokapa
 125. Trilokesha
 126. Sarvashuddhi
 127. Adhokshaja
 128. Avyaktalakshana
 129. Deva
 130. Vyaktavyakta
 131. Vishampati
 132. Varashila
 133. Varaguna
 134. Saramanadhana
 135. Maya
 136. Brahma
 137. Vishnu
 138. Prajapati
 139. Hamsa
 140. Hamsagati
 141. Vaya
 142. Vedha
 143. Vidhata
 144. Dhata
 145. Srashta
 146. Harta
 147. Chaturmukha
 148. Kailasashikharavasi
 149. Sarvavasi
 150. Sadagati
 151. Hiranyagarbha
 152. Druhina
 153. Bhutapala
 154. Bhupati
 155. Sadyogi
 156. Yogavit
 157. Yogi
 158. Varada
 159. Brahmanapriya
 160. Devapriya
 161. Devanatha
 162. Devajna
 163. Devachintaka
 164. Vishamaksha
 165. Vishalaksha
 166. Vrishada
 167. Vrishavardhana
 168. Nirmama
 169. Nirahamkara
 170. Nirmoha
 171. Nirupadrava
 172. Darpaha
 173. Darpada
 174. Dripta
 175. Sarvabhutaparivartaka
 176. Sahasrajit
 177. Sahasrarchi
 178. Prabhava
 179. Snigddhaprakritidakshina
 180. Bhutabhavyabhavannatha
 181. Bhutinashana
 182. Artha
 183. Anartha
 184. Mahakosha
 185. Parakaiyaikapandita
 186. Nishkantaka
 187. Kritananda
 188. Nirvyaja
 189. Vyajamardana
 190. Sattvavana
 191. Sattvika
 192. Satyakirti
 193. Snehakritagama
 194. Akampita
 195. Gunagrahi
 196. Naikatma
 197. Naikakarmakrita
 198. Suprita
 199. Sumukha
 200. Suksha
 201. Sukara
 202. Dakshinanila
 203. Nandiskandhadhara
 204. Dhurya
 205. Prakata
 206. Pritivardhana
 207. Aparajita
 208. Sarvasattva
 209. Govinda
 210. Adhrita
 211. Sattvavahana
 212. Svadhrita
 213. Siddha
 214. Putamurti
 215. Yashodhana
 216. Varahabhringadhrika
 217. Bhringi
 218. Balavana
 219. Ekanayaka
 220. Shrutiprakasha
 221. Shrutimana
 222. Ekabandhu
 223. Anekakrita
 224. Shrivatsalashivarambha
 225. Shantabhadra
 226. Sama
 227. Yasha
 228. Bhushaya
 229. Bhushana
 230. Bhuti
 231. Bhutakrita
 232. Bhutabhavana
 233. Akampa
 234. Bhaktikaya
 235. Kalaha
 236. Nilalohita
 237. Satyavrata
 238. Mahatyagi
 239. Nityashantiparayana
 240. Pararthavritti
 241. Vibikshu
 242. Visharada
 243. Shubhada
 244. Shubhakarta
 245. Shubhanama
 246. Shubha
 247. Anarthita
 248. Aguna
 249. Sakshi
 250. Akarta.You may check these links also

Aum Namah Shivayah!